Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (K.A.E.Ü TTO)'nin amacı; Üniversite bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve üniversite-sanayi işbirliğini temin etmektir. 

Kırşehir Ahi Evran TTO, amaçlarına ulaşabilmek için 5 hizmet alanında (5 modülde) faaliyetlerde bulunmaktadır;

Modül 1. Farkındalık ve Eğitim:

(Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri)

Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, teknoloji, üniversite-sanayi iş birliği gibi konularda bilgi sahibi kılınması için yapılan tüm faaliyetlerdir. 

Modül 2. Proje Destekleri:

(Destek programlarından yararlanmaya yönelik  hizmetler)

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetleri sunulmasına yönelik faaliyetlerdir. 

Modül 3. Üniversite-Sanayi İşbirliği:

(Proje geliştirme/yönetim hizmetleri)

Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesinin, sanayinin sorun ve ihtiyaçlarına Üniversiteden çözümler üretilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerdir. 

Modül 4. Fikri ve Sınai Haklar:

(Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama faaliyetleri)

Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetlerdir. 

Modül 5. Şirketleşme ve Girişimcilik:

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesine yönelik faaliyetlerdir. 

 KYS-YN-019 KAEÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği